De Borne

 Lees alles over onze school in de schoolgids.

Ouders en school

De MR

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als leraren. Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De OV

Zodra uw kind op basisschool de Borne is ingeschreven, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. Wat houdt dat in?

De Lunchclub

Onze overblijfkrachten zijn vrijwilligers die het leuk en belangrijk vinden om kinderen op een goede manier te laten overblijven. Hoe gaat dat?

Het bestuur

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Xpect Primair speelt daarin een essentiële rol.

Kinderen voelen zich welkom en mogen zichzelf zijn op deze school.

Wij nemen privacy serieus.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze goed zijn beveiligd. 

Wij maken deel uit van Stichting Xpect Primair in Tilburg. De privacyverklaring is van toepassing op alle scholen in Xpect Primair. 

MR

De medezeggenschapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als leraren. De beleidsplannen van het schoolbestuur worden dan ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming verleend. Maar ook op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs en opvoeding en wijzigingen in de organisatie.

De MR van de Borne bestaat uit 4 teamleden en 4 ouders. Eén keer per maand wordt vergaderd, deze bijeenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk. Notulen van deze vergaderingen staan kort na de vergadering op de schoolapp. De zittingsduur is maximaal twee jaar, waarna men aftreedt of zich herkiesbaar stelt. Afgesproken is dat het ene jaar de oudergeleding en het andere jaar de personeelsgeleding aftreedt.

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse beleidsvoornemens. Twee leden van onze medezeggenschapsraad, een ouder en een leraar, hebben in de GMR zitting.
Indien u in contact wilt treden met de medezeggenschapsraad, mail dan naar: mrdeborne@gmail.com.

OV

De Oudervereniging

Zodra uw kind op basisschool de Borne is ingeschreven, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. 

De Oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. Wij zorgen samen met het team voor de organisatie van diverse activiteiten en de bekostiging hiervan. De activiteiten waarbij de Oudervereniging betrokken is, zijn juist díe festiviteiten die een schooljaar net dat beetje extra geven, de dingen waar kinderen met plezier aan terug denken. Festiviteiten die wij mede-organiseren zijn o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Nieuwjaarsproost, de Borne-disco, Carnaval, de Koningsspelen of de Borneshow.

Maar de Oudervereniging is meer dan organiseren alleen.

De Oudervereniging int en beheert de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage waarmee diverse activiteiten en investeringen bekostigd kunnen worden. Denk hierbij aan de aanschaf van duurzame middelen/ICT, extra leesboeken, cultuur of sport. Ook is de Oudervereniging actief betrokken bij de organisatie en/of financiering van niet-onderwijszaken zoals de schoolfotograaf, de Kinderraad, de verkeersgroep en de luizenbrigade.

Maar bovenal vervult de Oudervereniging een signaleringsfunctie, een klankbord tussen ouders en school. Om alle zaken op elkaar af te stemmen, wordt zo’n 6-8 keer per jaar vergaderd. Alle vergaderingen zijn voor ieder lid/alle ouders vrij toegankelijk. De vergaderingen worden vaak bijgewoond door een lid van het team, zodat over en weer informatie kan worden uitgewisseld. De Algemene Ledenvergadering wordt eenmaal per jaar, omstreeks oktober, gehouden. Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van het gevoerde beleid. Tevens wordt de begroting voor het komende schooljaar besproken en worden de uitgaven van het afgelopen schooljaar verantwoord. Ook het kiezen en herkiesbaar stellen van bestuursleden gebeurt tijdens deze vergadering. Een belangrijke vergadering dus, waarop u als ouder/verzorger direct invloed kunt uitoefenen op de bestedingen van de ouderbijdrage.

Lunchclub De Borne

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Tijdens de middagpauze van 12:00 tot 13:00 uur kan uw kind bij ons op school overblijven. Op de Borne bieden wij veel flexibiliteit rondom het overblijven. De ouder/verzorger kan samen met het kind kiezen om wel of niet over te blijven. Er is de mogelijkheid om structureel, incidenteel en niet over te blijven. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Het overblijven wordt georganiseerd door Lunchclub de Borne. Lunchclub de Borne bestaat uit de coördinator en de overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn vrijwilligers die het leuk en belangrijk vinden om kinderen op een goede manier te laten overblijven. De Lunchclub werkt samen met de directie, de leerkrachten en de overige medewerkers van de school. De kinderen krijgen afhankelijk van hun leeftijd, de ruimte om samen te eten en samen te spelen.

Wat kost het overblijven en wat zijn de voorwaarden?

Structureel overblijven per jaar/per kind:

  • 1 dag per week, € 50
  • 2 dagen per week, € 100
  • 3 dagen per week, € 150


U kunt deelnemen aan het automatische incasso systeem als uw kind het gehele jaar structureel 1 of meerdere dagen overblijft. Bij de automatische incasso kan er bij meerdere dagen overblijven in termijnen betaald worden. U kunt ook altijd zelf contant of via de bank betalen. Dit dient dan wel vooraf te gebeuren. 

Het bestuur

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw samenwerkende authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs. De voorzitter van het College van Bestuur van de stichting is mevrouw Carin Zandbergen.

Bezoekadres bestuurskantoor:
J. Asselbergsweg 38
Tilburg

Contactgegevens:
Stichting Xpect Primair
Postbus 4199
5004 JD Tilburg

Tel.: 013 – 4648230
Fax: 013 – 4648239
E-mail: bestuur@xpectprimair.nl
Website: www.xpectprimair.nl


Xpect Primair heeft een heldere visie op de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We weten waarnaar we met elkaar streven, hebben een duidelijk idee van onze ambities en dragen dat ook uit. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt iets mee om volwaardig en evenwichtig op te groeien.

Daarnaast hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. We benadrukken dat we in ons gedrag, onze houding en ons handelen voor elkaar en voor anderen betrouwbaar zijn. We staan voor ons eigen verhaal, maar luisteren ook naar wensen en behoeften van anderen.

Voor een optimale communicatie zorgen we voor de juiste middelen en faciliteiten. Xpect Primair medewerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. Daadkracht is een volgende kernwaarde die past bij Xpect Primair. Daarmee doelen we op de bereidheid om actie te nemen op het juiste moment, de gewoonte om niets te laten liggen tot morgen wat vandaag ook nog afgerond kan worden.

Door de focus op vernieuwing herinneren we ons eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd inspelen op veranderende omstandigheden, behoeften en wensen. Stilstaan is achteruitgaan vinden wij. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende oplossingen. Xpect Primair maakt werk van vernieuwing op verschillende manieren, onder andere door computers en digitale schoolborden in de lessen te brengen en nieuwe onderwijskundige inzichten in te voeren. Maar ook in de vorm van onderscheidende communicatie en personeelsbeleid laten we zien dat we verder kijken.

Tot slot koesteren wij de waarde: professionaliteit. Daarmee verplichten wij ons om onszelf te blijven ontwikkelen, om kritisch te blijven naar onszelf en naar onze collega’s en om telkens het maximaal mogelijke te doen om scholen, leerlingen en leerkrachten optimaal tot hun recht te laten komen.

Dramataal

Dramataal richt zich op meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen en leerling/leerkracht. In Dramataallessen, die gegeven worden in unit 4, staan veiligheid, autonomie en openheid centraal, zodat leerlingen elkaar en hun docent echt zullen gaan zien. Mensen die zich veilig, gezien en blij voelen, zullen meer uit zichzelf kunnen en willen halen. Hierdoor worden er betere resultaten behaald; naast cognitieve winst en een stijgend welbevinden zal er dus ook een stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied. Ouders zijn onmisbaar voor deze groei. Zij krijgen door de ouderbijeenkomst meer verbinding met en begrip voor hun kind.