Op school

Ontmoet onze leerkrachten en ontdek alle activiteiten die we ondernemen op onze school. 

Team

Een overzicht van alle leerkrachten en hun expertises of nog beter gezegd.. hun talenten!
Talent

Kindertalentenfluisteraar

Basisschool de Borne mag zich als eerste basisschool in Tilburg een “Kindertalentenfluisteraarschool” noemen.

Rust in de klas

Zowel kinderen als leerkrachten hebben momenten van rust nodig tijdens een schooldag. Momenten waarop ze kunnen ontspannen en de leerstof of gegeven les kunnen ‘verteren’.

Rots en Water

Rots en Water is een goed onderbouwde trainingsmethode om je fysieke weerbaarheid te verhogen. Het is een combinatie van sociale vaardigheids-training, anti-pestprogramma en een zelfverdedigingssport. Deze lessen zijn een onderdeel van ons lesprogramma.

Scheidingsexpertschool

In iedere schoolgroep van 30 leerlingen zitten gemiddeld 6 kinderen waarvan het kerngezin uit elkaar is gevallen. We zijn expert in het begeleiden van deze kinderen en ouders.

Dramataal

Dramataal richt zich op meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen en leerling/leerkracht. In Dramataallessen staan veiligheid, autonomie en openheid centraal, zodat leerlingen elkaar en hun leerkracht echt zullen gaan zien.

De Cultuurloper

De Cultuurloper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Muziekimpuls

In iedere unit krijgen de leerlingen wekelijks muziekonderwijs aan de hand van verschillende pijlers waarbij ze muziek op diverse manieren ervaren.

Verkeersveiligheidslabel

De leerlingen op de Borne krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. De Borne heeft het Verkeersveiligheidslabel.

Gezonde school

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

MijnRapportfolio

Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. MijnRapportfolio is samen met de Borne zo ingericht zodat het aansluit op de wensen en visie van onze school.

Schoolapp

Op de Borne maken we gebruik van een schoolapp. Deze app is om te communiceren vanuit school naar ouders/verzorgers. In deze app kunt u allerlei informatie vinden.

Leskracht

Op de Borne willen we de kinderen voorbereiden op de toekomst. Onderzoeken, ondernemen en ontwerpen zijn skills die niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij.

Kindertalentenfluisteraar

Basisschool de Borne mag zich als eerste basisschool in Tilburg een “Kindertalentenfluisteraarschool” noemen. Door een opleidingstraject te volgen onder leiding van Luk Dewulf (Ik kies voor mijn Talent) en Els Pronk (Talentengedreven werken met kinderen) werden de leerkrachten in verschillende sessies ondergedompeld in dit gedachtengoed.

De opleiding startte schooljaar 2021-2022 en werd afgerond met een sessie onder leiding van Els Pronk. “Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent! Dit gaat niet over uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening geeft. Die ervoor zorgt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Want van je talenten krijg je energie.

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent. Het is de taak van de kindertalentenfluisteraar om kinderen te helpen om zich bewust te worden van hun eigen talent. Als kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen, ontwikkelen ze meer veerkracht en weerbaarheid. Dit draagt ook bij aan een positief zelfbeeld en zo kunnen ze beter omgaan met uitdagingen die op hun pad liggen. Door op het spoor te komen van wat je energie geeft, leer je ook betere keuzes maken voor het verdere leven en beroepsleven. We voeren met alle kinderen vanaf leerjaar 3 talentgesprekken. De talenten hebben een doorgaande lijn van unit 1 tot en met unit 4.

De expert in Kindertalentenfluisteren op onze school is:

– Vivienne Spaargaren

Rust in de klas

Sinds 2022 zijn wij een Rust in de klas-school

Zowel kinderen als leerkrachten hebben momenten van rust nodig tijdens een schooldag. Momenten waarop ze kunnen ontspannen en de leerstof of gegeven les kunnen ‘verteren’. Even niet ‘DOEN’ maar ‘ZIJN’.

Op onze school leren kinderen ontzettend veel. Ze leren rekenen, lezen, spelling, omgaan met elkaar en nog veel meer… Veel van wat ze leren, heeft te maken met de wereld buiten henzelf. Een wereld vol prikkels en verwachtingen, zowel van de leerkracht als van ouders. Die buitenwereld trekt voortdurend de aandacht. Volle interactieve lessen, klasgenoten,  digiborden en bijvoorbeeld ipads zorgen voor een continue stroom aan prikkels van buitenaf.

Maar hoe zit het dan met de binnenwereld van kind en leerkracht? Wanneer krijgt die aandacht? Wanneer is er RUST om al de opgedane prikkels te verwerken? Of om de signalen die het lichaam geeft van spanning, onrust, stress of een te vol hoofd te herkennen en daarnaar te handelen?

Hoog tijd om terug te keren naar de basis en kinderen tools aan te leren waarmee ze leren zorgen voor zichzelf en voor hun binnenwereld. Tools waarbij ze leren hoe ze kunnen omgaan met verschillende emoties en met signalen van onrust en spanning, in de wetenschap dat die bij het leven horen. Tools om te leren hoe ze ontspanning kunnen vinden in een wereld vol drukte.
Op deze manier groeien kinderen op met vertrouwen in zichzelf, omdat ze weten hoe ze zichzelf kunnen helpen als het moeilijk wordt. Vanuit deze stabiele basis kunnen ze zich dan op een gezonde manier met anderen verbinden.

We hebben 2 Rust in de Klas-trainers op onze school. Dit zijn:

– Evy Bijlefeld

– Eefje Belderok

Rots en Water

Rots en Water is een goed onderbouwde trainingsmethode om je fysieke weerbaarheid te verhogen. Het is een combinatie van sociale vaardigheids-training, anti-pestprogramma en een zelfverdedigingssport. De Nederlander Freerk IJkema is de grondlegger hiervan en inmiddels is het programma al in veel landen succesvol uitgezet. 

Deze lessen zijn een onderdeel van ons lesprogramma. Het is een echte doe-training, waarbij kinderen via een actieve/fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden aanleren. Al spelenderwijs worden communicatievaardigheden en confrontatievaardigheden aangeleerd. Het is ook een weerbaarheidsprogramma, waarbij je meer zelfvertrouwen krijgt en je lichaam en geest beter leert kennen. Stevig staan, ademhaling in de buik en focus zijn enkele termen die heel veel terug komen.

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren. Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a.: psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. Onder het interpersoonlijke domein valt o.a.: het verminderen of voorkomen van agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spelen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven

Op de Borne hebben we 4 Rots en Water-trainers rondlopen. Dit zijn:

– Amber van Poppel

– Jeske van Poppel

– Odile Booij

– Eefje Belderok

Scheidingsexpertschool

Waarom zijn wij een scheidingsexpertschool?

Voor betrokkenen…
In iedere schoolgroep van 30 leerlingen zitten gemiddeld 6 kinderen waarvan het kerngezin uit elkaar is gevallen. Bij die 6 kinderen horen 12 ouders, een aantal grootouders, één of twee leerkrachten, hun collega’s, een zorgcoördinator, een managementteam en ook nog eens klasgenootjes die mee(be)leven.

Voor de school…
Als organisatie krijgt een school bij een scheiding te maken met vragen als: welke rechten en plichten heb ik jegens ouders, jegens de nieuwe partners, wat moeten we met advocaten van ouders, de Raad voor de kinderbescherming of bureau Jeugdzorg?
Mag ik als school informatie over een kind geven aan een ouder zonder gezag? Hoe is trouwens het gezag in Nederland geregeld en te controleren? Hoe ga ik ermee om als een vader onder schooltijd zijn dochter komt ophalen, terwijl je weet dat het kind die dag bij moeder verblijft?

Voor de maatschappij…
Er is winst te halen voor de maatschappij door de school te erkennen als waardevolle partner in zorg aan kind en ouders in scheidingssituaties. Doordat de problematiek op school besproken en erkend wordt, verdwijnt een taboe. Wij leren onze kinderen (die later de ouders zijn) hoe wij met respect omgaan met veranderende relaties.

Voor het kind…
Uiteindelijk is het kind de grote winnaar in onze aanpak. De school zal nog veiliger voelen als je ervaart dat er begrip is voor jouw situatie en dat je niet afhankelijk bent van de toevallige betrokkenheid van een individuele juf of meester. De school zal nog veiliger zijn wanneer je weet dat zowel papa als mama daar gewoon blijven komen om over jou te praten en niet over elkaar.

Op de Borne zijn 2 scheidingsexperts aanwezig. Dit zijn:

– Evy Bijlefeld

– Melissa Boonraven

Dramataal

Dramataal richt zich op meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen en leerling/leerkracht. In Dramataallessen, die gegeven worden in unit 4, staan veiligheid, autonomie en openheid centraal, zodat leerlingen elkaar en hun docent echt zullen gaan zien. Mensen die zich veilig, gezien en blij voelen, zullen meer uit zichzelf kunnen en willen halen. Hierdoor worden er betere resultaten behaald; naast cognitieve winst en een stijgend welbevinden zal er dus ook een stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied. Ouders zijn onmisbaar voor deze groei. Zij krijgen door de ouderbijeenkomst meer verbinding met en begrip voor hun kind.

De Cultuur Loper

Het cultuuronderwijs op onze school is ontwikkeld met behulp van De Cultuur Loper. Dit is een traject wat we met behulp van een intermediair hebben doorlopen om het cultuuronderwijs inhoudelijk en met kwaliteit te bepalen.

Onze ambitie is dat de leerling zich bevindt in een rijke culturele leeromgeving waarin hij de mogelijkheid krijgt om zich te uiten, talenten en interesses te leren kennen. Door middel van verschillende creatieve activiteiten leren leerlingen zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Zo ontwikkelen ze talenten en creatieve vaardigheden. Ze maken kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen.

Ook oefenen ze in vrij denken en doen. Dit realiseren we door diverse creatieve activiteiten/lessen aan te bieden en door de wekelijkse cultuurmiddag waar onze leerlingen diverse workshops krijgen aangeboden in allerlei disciplines.

We hebben 1cultuurloper-expert op onze school. Dit is:

– Dennis van den Wildenbergh

Muziekimpuls

Sinds het schooljaar 2017-2018 hadden we drie jaar lang de beschikking over de subsidie ‘Impuls Muziekonderwijs’ vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. We hebben deze subsidie gebruikt om samen met het Factorium ons muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.

In iedere unit krijgen de leerlingen wekelijks muziekonderwijs aan de hand van verschillende pijlers waarbij ze muziek op diverse manieren ervaren. Namelijk ‘Het Publiek, ‘De Muzikant’, ‘De Artiest’ en ‘De Componist’. Daarnaast werken we ook samen met Factorium waarbij er gastlessen gegeven wordt door diverse professionals. Denk hierbij aan het leren bespelen van een instrument of bewegen op muziek.

Op de Borne stimuleren we het maken van muziek omdat wij geloven dat dit bijdraagt aan een brede algemene ontwikkeling, het de creativiteit van kinderen stimuleert en kinderen beter rekening houden met elkaar. Ten slotte geeft samen muziek maken ook een hoop plezier!

Verkeersveiligheidslabel

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: Het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL), met het beeldmerk Seef de Zebra, toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond de school.

Brabants VerkeersveiligheidsLabel
Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Ook De Borne heeft het Verkeersveiligheidslabel.

De Verkeersveiligheidsexpert op onze school is:

– Bas van Beers

Gezonde school

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Toch bewegen veel leerlingen te weinig, bijvoorbeeld door het vele zitten, en bewegen ze tegenwoordig minder vaardig. Dit kan leiden tot minder plezier in bewegen, gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden. Het is daarom belangrijk dat leerlingen met plezier voldoende bewegen, zich motorisch goed ontwikkelen en ook later een actieve leefstijl houden. 

Hoe je dat voor elkaar krijgt?
Door op de basisschool al te werken aan onderdelen als educatie, een uitdagende schoolomgeving, het signaleren van bewegingsachterstanden bij kinderen en hierop beleid maken. Onze school is goed bezig, daarom hebben we het themacertificaat Bewegen en Sport ook behaald.

De expert op het gebied van de Gezonde School, onderdeel sport is:

– Fenna van den Hoven

MijnRapportfolio

Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. MijnRapportfolio is samen met de Borne ingericht zodat het aansluit op de wensen en visie van onze school.

MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind.

Startpagina
Ieder kind heeft een eigen startpagina. Op deze pagina wordt het kind gepresenteerd aan de hand van drie onderdelen:

Dit ben ik
Een foto, zelfportret of filmpje van het kind aangevuld met een aantal tekstvakken ingevuld door de leerkracht, de ouder en een aantal tekstvakken ingevuld door het kind zelf. 

Hier werk ik aan
Korte termijn doelen die het kind (in samenspraak met de leerkracht) kan bijhouden. Het kind geeft aan waar hij of zij aan werkt. De leerkracht kan deze doelen bekijken en voorzien van feedback.

Hier word ik blij van
Een collage van een aantal foto’s uit het onderdeel ‘Talenten‘ waar het kind zelf het meest trots op is.

Zo ben ik
Ieder kind is uniek. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind speelt hierbij natuurlijk een zeer belangrijke rol. Hoe ziet het kind zichzelf en hoe kijkt de leerkracht naar het kind? Door zowel de ouder, het kind en de leerkracht een door de school opgestelde vragenlijst te laten invullen wordt er zichtbaar waar de overeenkomsten en verschillen zijn.

Zo werk ik
De manier van werken is mede bepalend voor het te behalen resultaat. Door ieder kind, binnen MijnRapportfolio, eigenaar te maken van zijn eigen werkhouding en dit ook door de leerkracht te laten invullen, ontstaat er een beter beeld wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind optimaal kan werken.

Talenten
Ieder kind heeft talenten waar hij of zij trots op mag zijn. Door dit via MijnRapportfolio expliciet te kunnen delen ontstaat er een beter beeld van de talentontwikkeling van het kind. Het kind of leerkracht kan zelf foto’s of filmpjes  plaatsen en aangeven welke talenten hij of zij hierbij laat zien.

Vaardigheden
Bij dit onderdeel krijg je als ouders inzicht in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. 

 

www.mijnrapportfolio.nl

 

 

Schoolapp

Op de Borne maken we gebruik van een schoolapp. Deze app is om te communiceren vanuit school naar ouders en verzorgers. In deze app kunt u allerlei informatie vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld de laatste nieuwsberichten vinden onder het kopje ‘Nieuws’ en kunt u berichten vinden in ‘Mijn berichten’. De leerkrachten kunnen op deze manier makkelijk met u communiceren. De app kunt u ook gebruiken om uw kind ziek te melden en/of verlof aan te vragen. Deze berichten komen altijd rechtstreeks bij de mentor terecht. Na inschrijving van uw kind krijgt u een handleiding hoe u zich kunt aanmelden voor uw kind. Via deze app kunt u zich ook inschrijven voor portfoliogesprekken onder het kopje ‘Schoolgesprek’.

Leskracht

Op de Borne willen we de kinderen voorbereiden op de toekomst. Onderzoeken, ondernemen en ontwerpen zijn skills die niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij. Met de Leskracht-aanpak worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren uitgerold. De leerinhouden van wereldoriëntatie vormen de basis voor een thematisch speelveld, waarbinnen kinderen hun kennis ontwikkelen en hun eigen onderzoeksvragen (leren) stellen. Het veelzijdige, fysieke gereedschap en de digitale bibliotheek geven goede handvatten om te differentiëren op basis van leerbehoefte.

De leergebieden taal, wereld- en kunstzinnige oriëntatie vormen samen met de toekomstgerichte vaardigheden meer dan 70% van het curriculum voor het basisonderwijs. Leskracht faciliteert onderwijs in samenhang waarmee het lesaanbod efficiënter, aantrekkelijker en effectiever wordt. Leskracht is een werkwijze inclusief fysieke leermiddelen en digitale leeromgevingen met een thematische meerjarencyclus, een doorlopende woordenschataanpak met leesteksten en veelzijdig bronnenmateriaal voor unit 1 t/m 4.