Uw kind centraal

Elk kind is uniek en mag er zijn. Ieder kind komt persoonlijk tot ontwikkeling op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We sluiten aan bij hun beleving, interesses en leerbehoeften.

Bij ons staan 3 basisuitgangspunten centraal: relatie, autonomie en competentie. Deze zijn van wezenlijk belang voor hun motivatie en hun welbevinden. Daarnaast heeft ieder kind baat bij veiligheid, structuur en duidelijke afspraken. Kinderen die zich veilig voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan en hun ervaringen te vergroten en te verbreden. Hierdoor gaan ze nieuwe dingen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken in een uitnodigende en stimulerende leeromgeving. Wie kan doen waar hij goed in is, wordt beter en ontwikkelt zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is nodig om te leren doorzetten, ook wanneer iets moeilijker is. Kinderen leren het liefst op hun eigen manier, in hun eigen tempo en samen met anderen.

We streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit en houden daarbij rekening met persoonlijke kwaliteiten en talenten. Ons doel is om de voorwaarden hiervoor te realiseren, kinderen de ruimte te geven en te stimuleren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dit willen we op alle gebieden: taal, rekenen, cultuur, technologie, techniek, beweging, wereldoriëntatie enz., maar zeker ook ten aanzien van houding en gedrag, onderlinge omgangsvormen en welbevinden. We willen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zo goed mogelijke resultaten behalen, zelfvertrouwen hebben en hun mogelijkheden en talenten kennen en gebruiken, waardoor ze maximale kansen krijgen voor de toekomst.

Een onderwijskundige visie is niet een stuk papier dat ergens in de kast terecht komt. Het is je grote droom; je passie voor kinderen die werkelijkheid wordt. Ons allerhoogste doel in die droom is dat kinderen en de volwassenen die met elkaar op weg gaan, gelukkig zijn. Wanneer je welbevinden groot is, kan je je ontwikkelen en komt leren op gang. Als je de ruimte krijgt je talenten te ontdekken en te ontplooien, kom je het beste tot wie je wil zijn. Dan ben je in staat ook het beste van jezelf te geven en te delen met anderen. Dit geldt voor zowel de kinderen als voor de leerkrachten. Dit willen we graag samen met ouders vorm geven. Ouders zijn immers onze educatieve partners. Vooral op pedagogisch vlak is afstemming tussen de benadering van school en de benadering van thuis belangrijk. Als de pedagogische aanpak gelijkwaardig is, werkt dat in het voordeel van het kind. Er is namelijk eenheid, stabiliteit en continuïteit. Het speelveld is dan duidelijk voor de kinderen, waar ze ook zijn.

Visie

Hoe staat uw kind centraal op onze school?

Missie

Waar staan wij voor?

Units

Welke 4 units kent onze school?

Betekenisvol leren

Hoe zorgen wij ervoor dat we betekenisvol leren?

Routines

Hoe zorgen we goed voor onszelf, voor de ander en voor de omgeving?

Visie

Wat betekent de visie voor de kinderen?

Kinderen voelen zich welkom en mogen zichzelf zijn op deze school. Hun welbevinden staat steeds op de eerste plaats. Naar hen wordt geluisterd en hun inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt veel met kinderen in gesprek gegaan. Zo weten we wat hen bezighoudt, hoe ze het liefste leren, wat ze nog lastig vinden en welke hulp ze kunnen gebruiken. We maken kinderen mede-eigenaar van hun leren. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze er kunnen komen. Kinderen leren eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Zo worden ze zelfstandige en kritische burgers. Elk kind heeft andere hulp nodig: de ene heeft behoefte aan een stappenplan en de ander heeft juist wat meer aanmoediging nodig. Door eigenaarschap te bevorderen, krijgen ze zelf steeds beter zicht op hun eigen kunnen. Zo hebben ze zicht op de doelen waar ze aan werken en welke inspanning daarvoor nodig is. Ze leveren zelf bewijsmateriaal voor wat ze geleerd hebben. Dit alles onder deskundige begeleiding van hun leraren.

Wat betekent de visie voor partnerschap met de ouders?

Ouders spelen een heel belangrijke rol in het proces van eigenaarschap, leren vanuit talenten en verantwoordelijkheid leren dragen. Het pedagogisch klimaat thuis en op school zou in het belang van de kinderen in elkaars verlengde moeten liggen. Concreet werken we eraan dat ouders en kinderen samen in gesprek gaan met hun leerkracht. Dit driemanschap is essentieel om de ontwikkeling en het leren tot een succes te maken. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en het voeren van de dialoog zijn essentiële uitgangspunten. Ouders zijn welkom met hun vragen tijdens de kijkochtenden, de ouderavonden en informatieavonden. Ze kunnen in een klankbordgroep hun vragen en feedback geven zodat we samen vorm geven aan een mooie school die het beste uit de kinderen haalt.

Wat betekent de visie voor de leerkracht?

Leerkrachten vormen in elke unit een hecht team. Samen zijn ze verantwoordelijk voor alle kinderen. Ze zorgen voor het welbevinden van de kinderen en dagen hen uit om zich volop te ontwikkelen. Ze bevorderen groei, nodigen uit tot ontdekken en stimuleren het hebben van een eigen mening, eigen keuzes en eigen inbreng. Ze leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Door samen naar kinderen te kijken en in gesprek te gaan, krijgen ze een goed en genuanceerd beeld van de talenten van de kinderen. Leerkrachten zijn veel meer begeleiders van de ontwikkeling en het leren van kinderen dan dat ze ‘leerstof overdragen’. Ze inspireren, faciliteren en geven de kinderen feedback op wat ze al kunnen, wat ze nog meer kunnen leren en hoe ze dat kunnen bereiken.

Missie

Basisschool de Borne wil vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, een open en onderzoekende houding, flexibiliteit, samenwerking en ambitie de best mogelijke basis voor de toekomst bieden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Van groot belang is de wentelbaarheid waarmee we ons onderwijs aan laten sluiten bij de maatschappij waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Vanuit voortdurende innovatie blijven we anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke context waarin de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

Het voeren van de dialoog over actuele ontwikkelingen in het onderwijs vinden we dan ook een erg belangrijk uitgangspunt: hoe blijven we het onderwijs vormgeven in het belang van het kind van morgen?

We streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit en houden daarbij rekening met persoonlijke kwaliteiten en talenten. Ons doel is om de voorwaarden hiervoor te realiseren, kinderen de ruimte te geven en te stimuleren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dit doen we op alle gebieden: taal, rekenen, cultuur, technologie, techniek, beweging, wereldoriëntatie enzovoorts., maar zeker ook op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling, onderlinge omgangsvormen en welbevinden. We willen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zo goed mogelijke resultaten behalen, zelfvertrouwen hebben en hun mogelijkheden en talenten kennen en gebruiken, waardoor ze maximale kansen krijgen voor de toekomst.

Units

Ieder kind heeft natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Doordat kinderen zowel een keer jongste als oudste zijn in een unit, worden zij op verschillende manieren aangesproken op deze 3 behoeften. 

Kinderen leren van en met elkaar en maken deel uit van de sociale gemeenschap die we als school zijn. Juist de verschillen tussen kinderen maken de groei van hun kwaliteiten mogelijk en zichtbaar. Jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen bij het omgaan met situaties en oudere kinderen leren rekening te houden met wat jongere kinderen nog nodig hebben. 

We werken binnen de school met 4 units. Binnen de units kennen we 15 thuisgroepen. Bij het aanbod in de units wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen, passend bij het onderwijsaanbod dat hoort bij het leerjaar. Na 2 schooljaren vindt in de regel een overgang plaats naar de volgende unit. De thuisgroepen kunnen dan weer gehusseld worden. 

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Samen kunnen we meer

Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor leerkrachten. Zij worden vanuit hun talenten ingezet. Door samen te werken kunnen we een sterker breed aanbod verzorgen. We bundelen de krachten door binnen de units aan gemeenschappelijke doelen te werken en zo beter af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben.

Betekenisvol leren

We zijn gewend om in het basisonderwijs alle vakken los van elkaar te geven. Toch zien we dat het leren makkelijker wordt als er verbanden en verbindingen worden gelegd tussen vakgebieden. Zo is taal in elk vakgebied aanwezig: er wordt in elk vak gelezen, gepraat en geschreven. Binnen wereldoriëntatie wordt gevraagd iets te bekijken, iets op te zoeken, iets te presenteren en dat heeft ook alles met taal te maken. Wij kiezen ervoor om dus meer in samenhang te leren en vakgebieden met elkaar te verbinden. De methodiek Leskracht helpt ons om dit te realiseren. Terwijl de kinderen aan Leskracht werken, wordt zoveel als mogelijk ook een verband gelegd met techniek of cultuur zodat ze betekenisvol kunnen leren.

Naast het aanbod in de school zoeken we ook steeds meer naar samenwerking buiten de school om de kinderen te laten leren in de “echte” wereld en een breder aanbod aan te kunnen bieden waarmee we veel beter aan kunnen sluiten bij onderwijsbehoeften en talenten van kinderen. Zo hebben we als school in samenwerking met het Groene Bosch een eigen moestuin en diverse keukens tot onze beschikking waar kinderen samen met een leerkracht en vrijwillige experts zelf aan de slag kunnen. Tevens hebben we een mediaruimte waar kinderen volop met betekenisvolle taal bezig zijn. Ze kunnen vloggen, filmen, interviewen, presenteren, verhalen schrijven, 3D-printen, enzovoorts.

We willen als school aansluiten bij de maatschappij van tegenwoordig en de kinderen alle skills bijbrengen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast werken met met het Conservatorium samen onder de noemer Muziekimpuls en met de gemeente omtrent de Cultuurloper. Elke donderdagmiddag zijn er culturele workshops in en rondom de school.

Routines

Op Basisschool de Borne gaan wij uit van 3 routines:

  • Ik zorg goed voor mezelf.
  • Ik zorg goed voor de ander.
  • Ik zorg goed voor mijn omgeving.
Onze routines

Deze routines maken duidelijk dat we respect hebben voor elkaars eigenheid. We houden rekening met elkaar. We helpen kinderen weerbaar te worden en aan te geven wat echt goed voelt en wat niet. We vragen aan leerlingen, leerkrachten en ouders om deze routines te accepteren en te volgen. Als een routine niet wordt gevolgd, is er een gespreksprotocol dat ertoe dient een doeltreffende oplossing te vinden om ongewenst gedrag te stoppen.

Dramataal

Dramataal richt zich op meer begrip, verbinding en plezier tussen leerlingen en leerling/leerkracht. In Dramataallessen, die gegeven worden in unit 4, staan veiligheid, autonomie en openheid centraal, zodat leerlingen elkaar en hun docent echt zullen gaan zien. Mensen die zich veilig, gezien en blij voelen, zullen meer uit zichzelf kunnen en willen halen. Hierdoor worden er betere resultaten behaald; naast cognitieve winst en een stijgend welbevinden zal er dus ook een stevige groei zijn op sociaal-emotioneel gebied. Ouders zijn onmisbaar voor deze groei. Zij krijgen door de ouderbijeenkomst meer verbinding met en begrip voor hun kind.